Æ træfpunkt

Jyllandsgade 14, 6520 Toftlund

Vedtægter

§ 1

Stk 1. Foreningens navn er Æ Træfpunkt, i det følgende benævnt foreningen, er hjemmehørende i Tønder kommune.

 

§ 2

Stk. 1 Foreningens formål er at drive ejendommen Jyllandsgade 14, 6520 Toftlund, som et samlingssted for kommunens ældre med henblik på, at der skabes en aktiv pensionisttilværelse ved for eksempel oplysning, underholdning, beskæftigelse ol.

Stk. 2. Ejendommen, som er en selvejende institution der drives på et almennyttigt grundlag, ledes af en bestyrelse, der er identisk med foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Foreningens medlemmer er Toftlund og omegns Efterløns og Pensionistklub, Ældre Sagen Toftlund-Agerskov og Toftlund Seniorer.

 

§ 3

Ejendommen kan benyttes af ældreforeninger, samt pensionister og efterlønsmodtagere, som er hjemmehørende i Tønder kommune.

Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af ejendommen.

 

§ 4

Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside samt opslagstavle senest 1 måned inden afholdelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som skal være bosiddende i den tidligere Nørre-Rangstrup kommune. 1 medlem udpeges af Toftlund og omegns Efterløns og Pensionistklubben, 1 medlem udpeges af Ældre Sagen Toftlund-Agerskov og  1 medlem udpeges af Toftlund Seniorer.

4 medlemmer vælges af årsmødet for en 2-årig periode. Sidstnævnte medlemmer vælges skiftevis i ulige og lige år.

Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Endelig vælges 2 revisorer for en to-årig periode. De afgår skiftevis hvert andet år, samt en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Personer, som er medlemmer af de i § 2, stk. 3 nævnte foreninger, og øvrige medlemmer af pensionistforeninger i den tidligere Nørre-Rangstrup kommune, har stemmeret på årsmødet og er valgbare til bestyrelsen.

Personer, som modtager valg til bestyrelsen, skal være til stede eller have skriftligt tilkendegivet, at de modtager valg. Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. Personvalg skal altid foregå skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde, senest 8 dage før årsmødets afholdelse.

 

§ 5

Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Beretning ved formanden, herunder beretning fra udvalg.
  5. Fremlæggelse af regnskab.
  6. Fremlæggelse af budget.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  9. Valg af revisor og – suppleant.
  10. Eventuelt.

Referenten udarbejder referat, der underskrives af såvel referent som ordstyrer. Referatet overgives til den nyvalgte bestyrelse.

 

§ 6

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Når 1 af de under § 2 stk. 3 nævnte medlemmer eller når mindst 50 stemmeberettigede skriftligt indgiver motiveret ønske herom til formanden.

Ekstraordinært årsmøde indkaldes og afholdes som det ordinære.

 

§ 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. Ved køb og salg af fast ejendom og ved pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved foreningens formue. Der påhviler ikke bestyrelsen eller det enkelte medlem nogen form for personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§ 8

Umiddelbart efter årsmødet afholdes bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen kan dog ansætte en kasserer og sekretær med taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

Ingen af bestyrelsens medlemmer oppebærer honorar for deltagelse i bestyrelsens møder. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt eller hvis et medlem fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Afgørelse, vedrørende køb og salg af ejendom, samt pantsætning, kræver en enig bestyrelse eller flertal på et årsmøde. Andre afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder, referatet skal underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer senest ved det efterfølgende møde.

 

§ 9

Bestyrelsen styrer de aktiviteter, som til enhver tid foregår i huset og udarbejder en husorden. Bestyrelsen afholder møde med bestyrelserne fra Ældre Sagen, Toftlund Seniorer og Toftlund og Omegns Pensionist- og efterlønsklub, efter behov. Møderne indkaldes skriftligt, senest 14 dage før afholdelse.

 

 

§ 10

Stk. 1. Lokalerne må kun benyttes til aktiviteter, der er forenelige med formål i  § 2, hvilket medfører, at lokalerne ikke kan benyttes til fester og andre sammenkomster af privat karakter.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler for brug af ejendommen ved ledig kapacitet, som ikke må være i strid med § 2.

 

§ 11

Opløsning af foreningen kan besluttes af to på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder med mindst 14 dages mellemrum. For at vedtage en opløsning skal mindst ¾ af de fremmødte stemme herfor. Foreningens formue skal anvendes til almennyttige formål efter årsmødets bestemmelse. Midlerne opbevares dog i 1 år hos et lokalt pengeinstitut med henblik på benyttelse i forbindelse med genoptagelse af aktiviteterne.

Historiske og vigtige dokumenter skal afleveres til det lokale arkiv.

 

Vedtaget på det ordinære årsmøde den 19. februar 2008.

Vedtaget på det ordinære årsmøde den 4. februar 2020.

Redaktionelle ændringer vedtaget på årsmødet den 8. februar 2022.

Vedtaget på det ordinære årsmøde den 6. februar 2024.